Object reference not set to an instance of an object.
Object reference not set to an instance of an object.
Object reference not set to an instance of an object.
Object reference not set to an instance of an object. Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ: Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2022