Văn bản quy phạm pháp luật » Loại văn bản » Quyết định
Cơ cấu tổ chức (2402) Đất đai - Nhà ở (1399) Chính sách (1213)
Doanh nghiệp (1070) Hành chính (1010) Thuế - Lệ phí (869)
Giáo dục - Đào tạo (803) Tài chính - Ngân hàng (727) Xây dựng (585)
Lao động - Tiền lương (395) Giao thông (393) Đầu tư (368)
Y tế - Sức khỏe (366) Nông nghiệp (354) Văn hóa - Thông tin (343)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/2021/QĐ-UBND 06/04/2021 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh Phú Thọ; tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh
17/2021/QĐ-TTg 31/03/2021 Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
15/2021/QĐ-TTg 30/03/2021 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính
13/2021/QĐ-UBND 30/03/2021 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bến Tre
02/2021/QĐ-UBND 30/03/2021 Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12/2021/QĐ-UBND 29/03/2021 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre
04/2021/QĐ-UBND 29/03/2021 Quy định nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
14/2021/QĐ-TTg 26/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
13/2021/QĐ-TTg 25/03/2021 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 39/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
11/2021/QĐ-UBND 25/03/2021 Ban hành Quy định về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
12/2021/QĐ-TTg 24/03/2021 Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
08/2021/QĐ-UBND 23/03/2021 Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
03/2021/QĐ-UBND 19/03/2021 V/v điều chỉnh bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Hà Nam
03/2021/QĐ-UBND 18/03/2021 Quy định nội dung và mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
11/2021/QĐ-TTg 17/03/2021 Về việc kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước
10/2021/QĐ-TTg 16/03/2021 Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
07/2021/QĐ-UBND 16/03/2021 Ban hành Quy định nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre
09/2021/QĐ-TTg 15/03/2021 Bãi bỏ Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên
08/2021/QĐ-TTg 11/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
06/2021/QĐ-UBND 10/03/2021 Về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bến Tre
05/2021/QĐ-UBND 10/03/2021 Bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục và trách nhiệm phối hợp trong việc mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre
04/2021/QĐ-UBND 09/03/2021 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021
03/2021/QĐ-UBND 08/03/2021 Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
02/2021/QĐ-UBND 03/03/2021 Quy định cụ thể thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
07/2021/QĐ-TTg 02/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội
06/2021/QĐ-TTg 18/02/2021 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật
03/2021/QĐ-UBND 09/02/2021 Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch không bị nhiễm mặn trong thời gian hạn mặn
05/2021/QĐ-TTg 08/02/2021 Quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng
01/2021/QĐ-UBND 04/02/2021 Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
01/2021/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp những năm trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
04/2021/QĐ-TTg 29/01/2021 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
03/2021/QĐ-TTg 25/01/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
03/2021/QĐ-UBND 22/01/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
01/2021/QĐ-UBND 22/01/2021 Ban hành Quy định hỗ trợ các doanhn ghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
02/2021/QĐ-TTg 21/01/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
01/2021/QĐ-UBND 12/01/2021 Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021
01/2021/QĐ-TTg 05/01/2021 Ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
44/2020/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
43/2020/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
39/2020/QĐ-TTg 31/12/2020 Về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
36/2020/QĐ-UBND 31/12/2020 Ban hành Quy chế quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau
31/2020/QĐ-UBND 31/12/2020 Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Phú Thọ
38/2020/QĐ-TTg 30/12/2020 Ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
30/2020/QĐ-UBND 30/12/2020 Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Việt Trì
29/2020/QĐ-UBND 29/12/2020 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
27/2020/QĐ-UBND 24/12/2020 V/v quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030
37/2020/QĐ-TTg 23/12/2020 Thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
39/2020/QĐ-UBND 22/12/2020 Về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
34/2020/QĐ-UBND 22/12/2020 Về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Nam
33/2020/QĐ-UBND 22/12/2020 Ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021
1 - 50 | 22831Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.