Object reference not set to an instance of an object.
Object reference not set to an instance of an object.
Object reference not set to an instance of an object.
Object reference not set to an instance of an object. Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam